ست چوب پنبه سلیکونی و نشانه گر لیوان

5/5

ویژگی های  ست چوب پنبه و گیره لیوان Small Drunkard :

جنس سیلیکون عالی شامل 6 آدمک رنگی و یک چوب پنبه سیلیکونی جلوگیری از عبور هوا و کم کردن

سرعت فرایند اکسیداسیون مایع درون شیشه آدمک های رنگی جهت تشخیص و جداکردن لیوان اشخاص

از یکدیگر ایده ای فانتزی و مناسب مهمانی ها و مجالس بالا بردن جذابیت ظاهری در پذیرایی شما

7 تکه چوب پنبه سلیکونی و نشانه گر لیوان

جنس سیلیکون عالی
شامل 6 آدمک رنگی و یک چوب پنبه سیلیکونی
جلوگیری از عبور هوا و کم کردن سرعت

فرایند اکسیداسیون مایع درون شیشه

آدمک های رنگی  و مدل سر آشپز دو نمونه  نشانه گر هایی هستند

که جهت تشخیص و جداکردن لیوان اشخاص از یکدیگر
ایده ای فانتزی و مناسب مهمانی ها و مجالس
بالا بردن جذابیت ظاهری در پذیرایی شما

Table of Contents